Category Archives: เครื่องอำนวยความสะดวก

การดูแลรักษาเครื่องโทรสาร

การบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร ให้ใช้ไว้ได้นานนั้นประกอบไปด้วยการใช้เครื่องโทรสารให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มั่นปัดฝุ่นละออง และทำความสะอาดเครื่องโทรสาร อย่าให้ฝุ่นเกราะ โดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ด

รวมุถึงยังมีการสำรวจสายต่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ ระมัดระวังอย่าให้สายไฟเกิดการหักงอ ถ้าตัวสายต่อส่วนที่ยาวเกินไป ให้ม้วนเป็นวงกลมเก็บไว้ อย่าให้สายต่อถูกความร้อน ทับพาดผ่านสายไฟ จะทำให้สายเสียและรบกวนสัญญาณ

เมื่อใช้งานเสร็จหรือครบรอบเดือนหรือในทุกๆวันควรตรวจสอบเครื่องอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ต้องคอยตรวจตรากระดาษโทรสารให้มีอยู่ในเครื่องเสมอ และควรจะต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับการรับสารได้ตลอดเวลา แม้ในเวลาหลังเลิกงาน

วิธีการใส่กระดาษต้องใส่ให้ถูกต้องแและยังต้องตรวจดูการวางหูโทรศัพท์ของเครื่องว่าวางถูกหรือไม่ หากวางไม่ตรงแท่นจะทำให้รับสัญญาณไม่ได้ สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการจัดระเบียบธุรกิจด้วยการเลือกใช้เครื่องโทรสารอันชาญฉลาด เมื่อเราเลือกเครื่องโทรสารอย่างชาญฉลาดแล้วก็จะได้เครื่องที่มีคุณภาพ สนใจเครื่องโทรสารเข้ามาดูก่อนได้ที่ pornthaveeoa.com